حسابداری واردات
حسابداری واردات

حسابداری واردات ، وارد کنندگان کالا افراد حقیقی و حقوقی هستند که با توجه به اقلام مورد نیاز داخل کشور و با توجه به مقررات داخلی کشور و کشور فرستنده کالا مجوز مورد نیاز را برای واردات اخذ می نماید.

جهت واردات کالا نیاز به کارت بازرگانی، کد اقتصادی و یا پروانه بهره برداری می باشد.


محاسبه قیمت تمام شده جهت ثبت رسید واردات کالا


برای ثبت واردات کالا در شرکت های حسابداری به دو روش انجام می پذیرد. روش اول روشی قطعی بوده و هنگامی از این روش استفاده می شود که هزینه ها و پرداخت ها تا قبل از ورود کالا به انبار و ثبت خرید، انجام شود. اما در صورتی که قسمتی از هزینه ها و پرداخت ها پس از ورود کالا شده باشد از روش نرخ جذبی استفاده می شود. ثبت های حسابداری واردات کالا به این صورت است که تمامی پرداخت ها در حساب ها ثبت می شوند و پس از اینکه کالا وارد انبار شد خرید را بستانکار شرکت تامین کننده درج کرده و حساب های زیر مجموعه به حساب بدهکار شرکت تامین کننده ببندد و یا خرید در حساب خرید بستانکار و هزینه به قسمت تمام شده بسته شود.


اسناد مورد نیاز برای بهبود سرعت روند مالیاتی


برای افزایش سرعت روند مالیاتی در حسابداری واردات می توان از فاکتور، پیش فاکتور، بارنامه، برگ سبز گمرکی، تصویر تمام مخارج گمرکی و حمل و نقل، گزارشات شماره برگ سبز، تاریخ برگ سبز، شماره کوتاژ، شماره ارزیابی، مبلغ ارز، نرخ تبدیل، ریز هزینه ها و قیمت و نرخ ریالی برای هر واحد کالا فراهم نمود. در ضمن بهای تمام شده موجودی کالا و مواد عبارت است از مخارجی که به منظور خرید، مخارج تبدیل و دیگر مخارج برای نیل به اهداف مورد نظر انجام می شود.


نتیجه پایانی


کالای وارد شده آثار مالی ارزی و ریالی فراوانی را به همراه دارد و این رویدادها توسط حسابداری واردات صورت می پذیرد تا بهای تمام شده کالای خریداری شده از کشور مبدا به انبار سازمان به طرز صحیح محاسبه شود.