حسابداری مزایای بازنشستگی

حسابداری مزایای بازنشستگی ، در حسابداری در رابطه با کارمندان به حقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی استحقاقی و استعلاجی، خاتمه خدمت و بازنشستگی مواجه می شویم.

حسابداری واردات

حسابداری واردات ، وارد کنندگان کالا افراد حقیقی و حقوقی هستند که با توجه به اقلام مورد نیاز داخل کشور و با توجه به مقررات داخلی کشور و کشور فرستنده کالا مجوز مورد نیاز را برای واردات اخذ می نماید.

دارایی ریسک چیست

دارایی ریسک چیست ، این دارایی ها بدون ریسک آزاد نمی باشند.

خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی

خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی، حسابداری صنعتی امور مالی در شرکت های تولیدی را بر عهده می گیرد.

دارایی نامشهود

دارایی نامشهود ، این دارایی ها طبیعت فیزیکی نداشته و در مخالفت با دارایی های فیزیکی و ملموس سازمان مانند وسایل نقلیه، تجهیزات، املاک و غیره وجود دارند.