حسابداری واردات

حسابداری واردات ، وارد کنندگان کالا افراد حقیقی و حقوقی هستند که با توجه به اقلام مورد نیاز داخل کشور و با توجه به مقررات داخلی کشور و کشور فرستنده کالا مجوز مورد نیاز را برای واردات اخذ می نماید.

خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی

خدمات حسابداری شرکت های تولیدی و صنعتی، حسابداری صنعتی امور مالی در شرکت های تولیدی را بر عهده می گیرد.

دارایی نامشهود

دارایی نامشهود ، این دارایی ها طبیعت فیزیکی نداشته و در مخالفت با دارایی های فیزیکی و ملموس سازمان مانند وسایل نقلیه، تجهیزات، املاک و غیره وجود دارند.

دارایی ریسک چیست

دارایی ریسک چیست ، این دارایی ها بدون ریسک آزاد نمی باشند.

درباره پلمپ دفاتر تجاری

درباره پلمپ دفاتر تجاری ، هر سازمان و کسب و کاری که به ثبت رسیده است با توجه به قانون و مقررات حاکم بر سازمانها، باید دفارتری را تهیه کنند.