حسابداری مشارکت های خاص
حسابداری مشارکت های خاص

حسابداری مشارکت های خاص ، در این نوع مشارکت طرفین قرارداد، یک فعالیت اقتصادی را به طور مشترک تحت کنترل خواهند داشت به این منظور طرفین قرارداد در کنترل فعالیت اقتصادی مورد نظر سهیم می باشند.

مشارکت های خاص ساختارهای متفاوتی دارند اما به طور کلی می توان آنها را به دو روش از یکدیگر جداسازی کرد. یک دسته که برای آنها دفاتر جداگانه در نظر گرفته می شود و دسته دیگر که برای آنها دفاتر جداگانه در نظر گرفته نمی شود.


مشارکت خاص و شرکت تضامنی


این دو شباهت زیادی به یکدیگر دارند به طوری که در برخی مواقع مشارکت خاص، با شرکت تضامنی بدون نام و یا شرکت تضامنی موقت نام گرفته می شود. از شباهت های این دو با هم، نحوه تقسیم سود است که بر اساس نسبت های از قبل تعیین شده انجام می پذیرد و می تواند با نسبت سرمایه شرکا فرق داشته باشد. در ضمن در هر دو، مشارکت شخصیت شرکا از سرمایه آنها، اهیمت بیشتری دارد و امکان دارد حق رای شرکا به میزان سرمایه آنها ارتباطی نداشته باشد.


تفاوت مشارکت خاص با شرکت های تضامنی


شرکت های تضامنی باید دارای نام تجاری خاصی باشند اما در مشارکت خاص نیازی به نام تجاری نیست. در شرکت های تضامنی توافق قراردادی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود اما در مشارکت خاص توافق قرار دادی شرکا ثبت نمی شود. در شرکت های تضامنی عملیات تجاری استمرار دارد و به فعالیت تجاری خاصی محدود نمی شود اما مشارکت خاص برای انجام فعالیت خاصی به طور موقت تشکیل می شود. در شرکت های تضامنی سود مشارکت به صورت سالانه تعیین می شود اما در مشارکت خاص سود مشارکت در پایان مدت مشارکت خاص تعیین خواهد شد.


نتیجه پایانی


مشارکت خاص انواع متفاوتی دارد که سه نوع متداول آن، عملیلات تحت کنترل مشترک، دارایی های تحت کنترل مشترک و واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک می باشد.