حسابداری مزایای بازنشستگی
حسابداری مزایای بازنشستگی

حسابداری مزایای بازنشستگی ، در حسابداری در رابطه با کارمندان به حقوق و دستمزد، پاداش، مرخصی استحقاقی و استعلاجی، خاتمه خدمت و بازنشستگی مواجه می شویم.

بازنشستگی یکی از مواردی است که جایگاه ویژه ای در حسابداری خواهد داشت. طرح های بازنشستگی طرح هایی می باشند که در دوران بازنشستگی کارکنان، منابع مالی این افراد را تامین می کنند.


طرح های بازنشستگی و چگونگی محاسبه مزایا


طرح های بازنشستگی به سه دسته تقسیم می شوند که این سه دسته به شرح ذیل می باشند.
- طرح هایی با مزایای معین: بر این اساس، کارفرما بر اساس مزایای آتی که انتظار پرداخت آن به کارکنان وجود دارد، کمک می کند.
طرح هایی با کمک معین: در این حالت کارفرما مبلغ معینی را سالانه بر اساس درصدی از حقوق پرداخت می نماید.
طرح هایی با مزایا و کمک معین: دراین حالت، دو طرح قبلی با هم ادغام می شود.


حسابداری طرح های بازنشستگی


طرح های بازنشستگی با کمک معین: بر این اساس، کارفرما در برابر مزایای قابل پرداخت به کارکنان، تعهدی نداشته و هزینه بازنشستگی در دفاتر کارفرما مطابق با میزان کمک های مورد توافق می باشد. کارفرما فقط درصدی از حقوق و مورد توافق شده را به صورت دوره ای پرداخت می کند. در پایان دوره چنانچه کمک کارفرما از مبلغ توافق شده بیشتر بود بیانگر دارایی و چنانچه از مبلغ توافق، کمتر بود بدهی کارفرما منظور می شود.
حسابداری طرح های بازنشستگی با مزایای معین: در چنین طرح هایی به مواردی مانند شناسایی میزان هزینه بازنشستگی در صورت سود و زیان و شناسایی میزان هزینه یا دارایی بازنشستگی در ترازنامه و همچنین افشای تعهدات بازنشستگی و ارزش منصفانه دارایی های طرح بازنشستگی، توجه می شود.
حسابداری طرح کمک کارفرما: کمک کارفرما سبب می شود دارایی ها افزایش یافته و در نتیجه ارزش منصفانه دارایی های طرح بازنشستگی نیز افزایش می یابد. هنگامی که با بدهی مزایای بازنشستگی مواجه باشیم، بدهی مزایای بازنشستگی را بدهکار و موجودی نقد را بستانکار می کنیم و در ثبت ترکیبی نیز هزینه مزایای بازنشستگی بدهکار و بدهی مزایای بازنشستگی و موجوی نقد بستانکار خواهد شد. در صورتی که مانده بدهی مزایای بازنشستگی به انداره کافی نباشد در این صورت هزینه مزایای بازنشستگی و بدهی مزایای بازنشستگی و پیش پرداخت مزایای بازنشستگی بدهکار و موجودی نقد بستانکار خواهد شد.


نتیجه پایانی


طرح های بازنشستگی انواع متفاوتی خواهند داشت و همچنین حسابداری و روش محاسبه آنها نیز با یکدیگر فرق دارد. که در این مقاله روش های محاسبه هر یک توضیح داده شد.