درباره پلمپ دفاتر تجاری
درباره پلمپ دفاتر تجاری

درباره پلمپ دفاتر تجاری ، هر سازمان و کسب و کاری که به ثبت رسیده است با توجه به قانون و مقررات حاکم بر سازمانها، باید دفارتری را تهیه کنند.

اسناد مربوط به هزینه ها و درآمدهای شرکت توسط حسابداران ثبت و نگهداری می شود. الزام این دفاتر توسط وزارت دادگستری اجرا می شود. از جمله این دفاتر، دفاتر روزنامه، دفتر کل می باشند.


دفاتر تجاری


با توجه به قانون تجارت، تمامی سازمان ها و شرکت هایی که به ثبت می رسند لازم است قدام به اخذ دفاتر پلمپ کنند. تمامی شرکت ها باید بعد از دوماه تاسیس شرکت، آن را به اداره مالیات گزارش دهند و دفاتر پلمپ دریافت نمایند. در ضمن باید در انتهای سال مالی تمامی هزینه ها و درآمدها را در ابتدای سال مالی به سازمان دارایی تحویل نمایند. این چرخه باید هر ساله توسط شرکت تکرار شود تا شرکت جریمه مالیاتی نشود. دفاتر روزنامه و دفتر کل حتما باید طبق قانون پلمپ شوند.


انواع دفاتر پلمپ


بر اساس ماده 6 قانون تجارت، دفاتر قانونی شامل دفاتر روزنامه، دفتر دارایی، دفاتر کل و دفاتر کپیه می باشند. تمامی صاحبان کسب و کار باید در پایان سال مالی نسبت به پلمپ دفاتر قانونی خود اقدام نمایند. با ذکر این نکته که تمامی دفاتر قانونی نیازی نیست پلمپ شوند، تنها دفاتری که باید پلمپ شوند دفتر روزنامه و دفاتر کل می باشند. برای پلمپ دفاتر قانونی اشخاص حقوقی، باید مدارکی مانند مدارک شناسایی مدیر عامل شرکت، تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت، تصویر روزنامه تاسیس شرکت و مهر شرکت و وکالت نامه یا معرفی نامه وکیل ارائه شود همچنین مدارک مورد نیاز برای پلمپ دفاتر اشخاص حقیقی عبارت است از مدارک شناسایی متقاضی پلمپ، کپی مجوز فعالیت یا پروانه کسب می باشد.


نتیجه پایانی


دفاتر قانونی به صورت اینترنتی پلمپ می شوند به این منظور نیازی به مراجعه حضوری افراد به ادراه ثبت شرکت ها نیست. برای این منظور باید به سایت سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور مراجعه نمایند و نسبت به پلمپ دفاتر قانونی خود اقدام نمایند.