حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست؟
حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست؟

حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست؟، شرکت‌ها و افراد حقوقی مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان خود هستند و موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی نیز وظیفه دارد تا با بررسی دفاتر قانونی شرکت‌ها به صورت دوره‌ای یا در زمان در یافت مفاصا حساب، جابه جایی سهام، انتقال مالکیت و … از رعایت قانون توسط شرکت یا مؤسسات مطمئن شود.

بیمه تأمین اجتماعی چیست؟

قبل از اینکه به سؤال حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست پاسخ دهیم، ابتدا بهتر است کمی با بیمه تأمین اجتماعی و اهمیت آن آشنا شویم. این بیمه درواقع بر پایه قوانین کار در ایران است که در راستای حمایت از حقوق کارگران به تصویب رسیده است. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های کشور از کارگران، کارمندان و کارکنان اداره جات و کارخانجات به همراه افراد عادی که در جامعه مشغول به فعالیت مثبت هستند حمایت می‌کنند تا در زمان بازنشستگی از مستمری و در زمان کار از خدمات درمانی بهره مند شوند.

بر طبق قوانین بیمه تأمین اجتماعی طبق قانون همانگونه که یک شرکت یا کارگاه ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود است، باید حق بیمه آن‌ها را نیز پرداخت کند. موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی وظیفه دارد تا از این موضوع اطمینان پیدا کند.

حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی چیست؟

به طورکلی رسیدگی به اسناد کارفرمایان و دفاتر قانونی شرکت‌هایی که دارای پرونده در تأمین اجتماعی هستند و کد کارگاهی دارند توسط موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی را «حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی» می‌نامند. در این حسابرسی، اسنادمالی کارگاه‌ها که مرتبط با حساب‌های هزینه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند تا از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما مطمئن شوند. حسابرسی بیمه معمولاً در دوره‌های چند ساله انجام می‌گیرد و تمرد از آن طبق قانون مجازاتی را به همراه خواهد داشت.

آشنایی با ماده 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی و نقش آن در حسابرسی بیمه

دو ماده 28 و 38 قانون تأمین اجتماعی در واقع اساس کار حسابرسی بیمه را مشخص می‌کنند. بر اساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی که منابع در آمد سازمان را مشخص می‌کند، حق بیمه به میزان ‌سی درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده ‌بیمه شده و بیست درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله ‌دولت تأمین خواهد شد. درحال حاضر حق بیمه سهم کارفرما با احتساب بیمه بیکاری به بیست و سه درصد افزایش یافته است.

از طرفی، ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی؛ کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدامات لازم را انجام دهند. به این ترتیب موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی با استناد به این دو ماده قانونی باید از پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان مطمئن شود.